Privacy statement Hera Advies Centrum

Hera Advies Centrum is gespecialiseerd in financiële dienstverlening waarin de klant centraal staat. Hera Advies Centrum adviseert over en bemiddelt in financiële diensten en producten. Hierbij verwerken wij veel persoonsgegevens. Die gebruiken wij bijvoorbeeld om op uw verzoek een verzekeringspolis aan te vragen of om u te vertegenwoordigen bij een verzekeraar in geval van een schade. We willen zo transparant mogelijk zijn over de gegevens die we van je verwerken. In dit privacy statement lees je welke gegevens we van u verwerken en met welk doel.

 • Verantwoordelijk voor gegevensverwerking Hera Advies Centrum.
 • AFM vergunningsnummer: 12044880
 • KiFiD aansluitnummer: 300.016792
 • KvK: 84094109
 • Bezoekadres: Bordewijklaan 68, 2591 XR Den Haag
 • Postbus: postbusnummer 96983, 2509 JJ Den Haag
 • Tel: 070-8700061
 • Contactpersoon: Mark Puister

We passen dit Privacy statement aan als er wijzigingen zijn. Deze versie is gemaakt op 28 maart 2022.
Mocht u vragen hebben na het lezen van de privacy statement, neem dan contact met ons op.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs en of een ander identiteitsbewijs(soms vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • Gegevens over financièle situatie, vermogen en eventuele schulden;
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningnummer of  verzekeringen;
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien van toepassing);
 • Gegevens ingediende claims/claimhistorie;
 • Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 • Om te bemiddelen in financiële producten of diensten en het geven van advies overdeze producten;
 • Om het kunnen reproduceren van gegevens voor verzekeringsdoeleinden;
 • Om bij onze dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
 • Om met en voor uw overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen (laten)voeren;
 • Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • Om de (potentiële) klantrelatie verder uit te breiden door informatie en marketingdoeleinden;
 • Om een financièle administratie te voeren;
 • Om het verrichten van statistische analyses;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van uw gegevens?

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financièle dienst;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand is gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventuele direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassingen van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uwverzoek;
 • Vragen over de inhoud van dit privacy statement.Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan uw verstrekken wij persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Financièle instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren, of waarbij we uw begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoording verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener, Telefonie -dienstverlener of ons (direct) marketingsbureau;
 • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en CIS;
 • Notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);

• Mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen u erop wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

Cookies

Bij het bezoek aan onze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om uw te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Meer informatie over cookies vindt u op de pagina over ons cookiebeleid.

Google Analytics

Via onze website word ook cookies geplaatst van het Amerikaans bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw ip-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wijzigingen van ons Privacy statement

Het kan voorkomen dat we deze privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele versie.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl